ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชา      เอกสารสำคัญ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับอาจารย์
     การรับนักศึกษา
โครงการรับตรงของคณะ
โควตาภาคเหนือ
Admission
การรับด้วยวิธีพิเศษ
  ข่าวกิจกรรมภาควิชา อ่านเพิ่มเติม >>
      เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- คณะศึกษาศาสตร์ มช.

- ภาควิชาพื้นฐาน
และการพัฒนาการศึกษา

- ภาควิชาอาชีวศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาวะ

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.

- กองพัฒนานักศึกษา มช.

-

บัณฑิตวิทยาลัย มช.
   
 

ภาควิชาหลักสูตร การสอนเเละการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       FACEBOOK
 
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4411
หมายเลขโทรศัพท์ : 05-394-1220
โทรสาร : 05-322-1283
       MAP
 

กลุ่มไลน์ภาควิชาหลักสูตร การสอนเเละการเรียนรู้
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมรับข่าวสารจากภาควิชา